Cart รายการสินค้า (0)

ประวัติผู้ก่อตั้งโรงงาน

ประวัติผู้ก่อตั้งโรงงาน

 

                                                                                              

ประวัตินายนิวัฒน์  กลิ่นรอด

ประวัติส่วนตัว

                  นายนิวัฒน์  กลิ่นรอด   อยู่บ้านเลขที่ 50/1  หมู่ที่ 1 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม  2493  เป็นบุตร นายฉ่ำ-นางทองดำ  กลิ่นรอด มีพี่น้องรวมกันทั้งหมด 9 คน

โดยนายนิวัฒน์  กลิ่นรอด เป็นคนที่  6  ครอบครัวยากจน บิดามารดามีอาชีพทำนา     และได้สมรสกับ

นางนภาพัฒน์  กลิ่นรอด มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือ

คนที่ 1   นางพัชราภรณ์   วัฒนกุลชัย

คนที่ 2   นางพรรณทิพา   นาคอินทร์ 

คนที่ 3   นางณธายุ         รักชน

 

ประวัติการทำงาน/การเริ่มก่อตั้งโรงหล่อพระอนุรักษ์ไทย

ปี พ.ศ.2513      เริ่มจากได้เข้าทำงาน เป็นช่างปั้นหุ่นและหัวหน้าคนงานที่โรงหล่อบูรณะไทย ของ

                        ดร.จ่าทวี บูรณะเขตต์ ทำงานประมาณ 10 ปี

ปี พ.ศ.2523      ได้ลาออกจากที่โรงหล่อบูรณะไทย และมารับงานปั้นพระเล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่ที่บ้าน

                        เริ่มจากมีพี่น้อง 2-3 คน ช่วยกันทำมา และต่อมาได้ปั้นแบบพระเข้าร่วมประกวด

                        ที่กรุงเทพฯ จนได้รับรางวัลชนะเลิศในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน จึงได้

                        นำแบบพระไปเสนอแก่พระเทพรัตนกวี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหา

                        วิหาร “ วัดใหญ่” และได้ความเมตตาจากพระคุณท่าน ได้มอบเงินทุนให้ 30,000

                        บาท ให้ไปหล่อแบบพระส่งที่วัดเพื่อจำหน่าย และได้มีการพัฒนารูปแบบและ

กรรมวิธีการผลิต   จัดส่งมาจนถึงปัจจุบัน   ซึ่งตั้งชื่อโรงหล่อนี้ว่า         โรงหล่ออนุรักษ์ไทย” ตั้งอยู่เลขที่ 50/1 หมู่ 1 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ปี พ.ศ.2537      ได้เปิดร้ายจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ ชื่อ ร้านอนุรักษ์ไทย” เลขที่ 59/9-10

                   ถนนเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

ประวัติการศึกษา

                   ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-6               โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย จ.พิษณุโลก

                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.พิษณุโลก

                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.พิษณุโลก

 

 

ประวัติการเข้ารับราชการ

#    ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ ปี 2529

        จากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

#    ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 24  สิงหาคม 2539

        จากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ใบประกาศเกียรติคุณและโล่ห์รางวัลที่ได้รับ

  1.  ใบประกาศเกียรติคุณ มาตรฐานทองคำแห่งประเทศไทย ปี 2536

ประเภท  บริหารงานการตกแต่งพระพุทธรูปได้คุณภาพมาตรฐาน

จากอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

  1.  ประกาศนียบัตรได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น ระดับสี่ดาว ภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2546

              ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

  1.  ประกาศนียบัตรได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น ระดับสี่ดาว ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2547  ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

     4.       ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

             เลขที่ มผช. ๗๓/๒๕๔๖ ออกโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  1.   ใบประกาศเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า นายนิวัฒน์  กลิ่นรอด ได้ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน

   จังหวัดพิษณุโลก ของศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านที่ ๓๑ ภาค ๓  ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน 2553

           จากศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ในพระบรมราชานุเคราะห์

  1.  ใบประกาศเกียรติคุณว่า นายนิวัฒน์  กลิ่นอด เป็นผู้ประสานพลังแผ่นดิน ได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ

ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เป็นผลดีต่อทางราชการ และประชาชน ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ

เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลทั้งหลายสืบไป ให้ไว้ ณ วันที่ 2 ธันวาคม  2546  จากศูนย์อำนวยการต่อสู้

เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

  1. ได้รับโล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ปี 2550 จากนายพลเดช  ปิ่นประธีป  รัฐมนตรีช่วยว่า

การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและอาสาสมัคร

  1. ได้รับใบประกาศนียบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงหล่ออนุรักษ์ไทย ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์

ระดับสามดาว ปี พ.ศ. 2553  ประเภทของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก พระพุทธชินราชจำลอง

โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2553

  1. สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า นายนิวัฒน์  กลิ่นรอด ได้รับการคัดเลือก

เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2550 ประเภทผู้บริหาร ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2551

จากนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

  1. วุฒิบัตรเพื่อแสดงว่า นายนิวัฒน์  กลิ่นรอด ได้เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปะ

วัฒนธรรม ให้ไว้ ณ วันที่ 12-16 กรกฎาคม  2536 จากกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ      

   

      

                               

 

view